Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden inc. Re-integratie B.V. te Gorinchem gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam d.d. 22 maart 2021 onder KvK nummer 77868455

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle opdrachten aan inc. Re-integratie B.V. en alle met inc. Re-integratie B.V. gesloten overeenkomsten. Iedere verwijzing naar eigen algemene voorwaarden door de opdrachtgever in elk stadium van de totstandkoming van de overeenkomst wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze voorwaarden gaan te allen tijde vooranders luidende schriftelijke inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, behoudens indien en zover voormelde voorwaarden van de opdrachtgever door inc. Re-integratie B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.

2. Aanbiedingen offertes

2.1 De aanbiedingen en/of prijsopgaven van inc. Re-integratie B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Zij hebben een geldigheidsduur van 3 maanden na

aanbiedingsdatum, tenzij anders aangegeven. inc. Re-integratie is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk en binnen 3 maanden wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2.2 De opdrachtgever is steeds verplicht voor de opdracht inc. Re-integratie B.V. volledig in te lichten over de door hem gebruikte kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan inc. Re-integratie B.V., indien dit na aanvaarding van de opdracht blijkt, gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor de opdrachtgever enig recht op een vergoeding uitwelken hoofde dan ook ontstaat.

2.3 In geval van schriftelijke aanvaarding zijdens inc. Re-integratie B.V. is hij tot niet meer gehouden dan datgene dat schriftelijk door hem is geaccepteerd. De opdrachtgever wordt geacht gebonden te zijn aan zijn opdracht, zolang die niet door Inc. Re-integratie B.V. is geweigerd.

2.4 In de van opdrachtgever ontvangen opdracht opgenomen bepalingen, die ten opzichte van de aanbieding of prijsopgave aanvullend of afwijkend zijn, zijn voor Inc Re-integratie B.V. slechts bindend, indien en zover deze bepalingen uitdrukkelijk door hemschriftelijk zijn geaccepteerd.

2.5 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht inc. Re-integratie niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3. De overeenkomst en de duur

3.1 Een overeenkomst kan voor bepaalde tijd of voor bepaalde werkzaamheden worden aangegaan. Een overeenkomst voorbepaalde tijd of voor een bepaald werk eindigt door ommekomst van de in de overeenkomst opgenomen termijn of bij afronding van de opgedragen werkzaamheden. Bij tussentijdse ontbinding dient door zowel inc. Re-integratie B.V. als de opdrachtgever een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen te worden en dient ten allen tijde schriftelijk opgezegd te worden door opdrachtgever.

3.2 inc. Re-integratie B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goedvakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.3 inc. Re-integratie heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.4 Indien door inc. Re-integratie B.V. of door inc. Re-integratie B.V. ingeschakelde derden, in het kader van de opdrachtwerkzaamheden worden verricht op locatie van de opdrachtgever of een dooropdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.5 Opdrachtgever draagt er zorg voordat alle gegevens, waarvan inc. Re-integratie B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan inc. Re-integratie B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan inc. Re-integratie B.V. zijn verstrekt, heeft inc. Re-integratie B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan inc. Re-integratie B.V. ter beschikking heeft gesteld.

inc. Re-integratie B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever onjuist een/onvolledige verstrekte gegevens.

3.6 Indien opdrachtgever of de kandidaat in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens inc. Re-integratie gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van inc. Re-integratie B.V. die daardoor direct of indirect ontstaan.

3.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijentijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. inc. Re-integratie B.V. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van de wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.8 In geval de opdrachtgeververplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, en in geval van faillissement, surseance van betaling, dan wel betalingsverzuim van de opdrachtgever, staat het inc. Re-integratie B.V. vrij de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder daarbij de onder 3.1 genoemde opzegtermijn in acht te nemen.

3.9 Voorts is inc. Re-integratie B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is. Indien de opschorting of ontbinding toerekenbaar is aan opdrachtgever, is inc. Re-integratie B.V. gerechtigd tot het verkrijgen van vergoeding van de schade daaronder begrepen de kosten, daardoor direct of indirect ontstaan. Indien inc. Re-integratie B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

3.10 De overeenkomst kan (tussentijds)ook eindigen door gerechtelijke ontbinding.

3.11 In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst blijft de opdrachtgever verplicht de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten volledig te betalen.

4. Geheimhouding

4.1 Partijen zullen al hetgeen aan hen bij de uitvoering van de opdracht over en weer ter kennis wordt gebracht omtrent o.a. bedrijfsaangelegenheden van partijen en waarvan de verstrekking redelijkerwijs als vertrouwelijk aangemerkt moet worden, strikt geheim houden en aan derden geen informatie verstrekken buiten het kader van de opdracht, behoudens voor zover dat nodig is in verband met de uitvoering van de opdracht of uit de wet voortvloeiende verplichtingen.

4.2. inc. Re-integratie zal privacy gevoelige informatie van de kandidaat eerst na verkregen toestemming van de kandidaat aan derden verstrekken.

4.3 inc. Re-integratie aanvaardt geenaansprakelijkheid voor het niet naleven van de geheimhoudingsplicht door de kandidaat.

5. Reclames

5.1 Indien opdrachtgever tijdens het uitvoeren van de overeenkomst van oordeel is, dat inc. Re-integratie B.V. tekort schiet in de uitvoering van de overeenkomst, dient opdrachtgever zulks onverwijld schriftelijk aan inc. Re-integratie B.V. mede te delen.

5.2 Indien opdrachtgever na uitvoering van de opdracht van oordeel is, dat inc. Re-integratie B.V. in de uitvoering van de overeenkomst te kort is geschoten, dient hij zulks uiterlijk binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst bij aangetekend gemotiveerd schrijven aan inc. Re-integratie B.V. te melden.

5.3 Uitsluitend tijdig gemelde reclames worden door inc. Re-integratie B.V.in behandeling genomen. In overleg met opdrachtgever zal de gegrondheid van de geuite klacht worden onderzocht. inc. Re -integratie B.V. heeft ter zake een klachtenprocedure waarin de gang van zaken beschreven bestaat.

5.4 Indien en voor zover de klacht door inc. Re-integratie B.V. gegrond zal worden bevonden, is de keuze tussen de volgende mogelijkheden:

a. het opnieuw verrichten van de niet naar behoren verrichte werkzaamheden en/of

b. het terugbetalen van (een deel van het) in rekening gebrachte bedrag, uitsluitend voor zover dit

bedrag betrekking heeft op de niet naar behoren verrichte werkzaamheden.

6. Aansprakelijkheid

6.1 inc. Re-integratie B.V. is een zelfstandig, onafhankelijk re-integratiebureau dat re-integratie, outplacement- en loopbaanbegeleidingstrajecten biedt ten behoeve van (werknemers van) opdrachtgevers.

6.2 Behoudens in geval van opzet of grove schuld zijdens inc. Re-integratie B.V. kan hij nimmer aansprakelijk worden gehouden voor enige indirecte schade bij opdrachtgever, waaronder begrepen immateriële schade, bedrijfs- of stagnatieschade, dan wel enige andere gevolgschade, en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

6.3 In het geval van genoemde schade dient de opdrachtgever in ieder geval binnen 8 dagen nadat de schade is ontstaan inc. Re-integratie B.V. schriftelijk gemotiveerd daarvan in kennis te stellen, bij gebreke waarvan elk recht op vergoeding van de schade vervalt.

6.4 De aansprakelijkheid wordt in ieder geval beperkt tot het bedrag van het honorarium dat inc. Re-integratie B.V. voor de opdracht heeft ontvangen. In afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde gedeelte van het honorarium.

6.5 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijkanders is overeengekomen.

6.6 Het is opdrachtgever niet toegestaan vorderingen uit hoofde van eventuele aansprakelijkheid zijdens inc. Re-integratie B.V. zoals hiervoor bedoeld te verrekenen met vorderingen van inc. Re-integratie B.V., welke zijn ontstaan door verzonden facturen.

6.7 Het recht op vergoeding van schade, zoals hiervoor bedoeld, vervalt in ieder geval zodra niet binnen zes maanden, nadat door of namens inc. Re-integratie B.V. de aansprakelijkheid voor de bedoelde schade is afgewezen bij de bevoegd rechter een vordering in rechte aanhangig is gemaakt.

6.8 Het deelnemen aan een door inc. Re-integratie B.V. georganiseerde of begeleide activiteit is geheel voor eigen risico van de deelnemer. inc. Re-integratie B.V. en zijn medewerkers kunnen behoudens in geval van opzet of grove schuld niet aansprakelijk worden gehouden voor schade in welke zin dan ook, die opdrachtgever of derden tijdens genoemde activiteit mocht oplopen.

6.9 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting als gevolg van overmacht. Er is sprake van overmacht bij werkstaking, weersomstandigheden, ziekte, oorlog of natuurrampen, overschrijding van de levertijd door toeleveranciers van zaken of diensten, transportproblemen ten gevolge van een tekort van transportmiddelen of overheidsmaatregelen. Als de overmacht situatie langer dan drie maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Het deel van de opdracht dat reeds is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, gederfde omzet of winst wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Intellectueel eigendom

7.1 Alle door inc. Re-integratie B.V. aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen waar intellectueel eigendomsrecht mogelijk is, blijven, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk anders luidende overeenkomst, eigendom van inc. Re-integratie B.V..

7.2 Gebruikmaking, openbaarmaking en verveelvoudiging van deze materialen kan slechts geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

8. Overmacht

8.1 inc. Re-integratie B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgeverindien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop inc. Re-integratie B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor inc. Re-integratie B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van inc. Re-integratie B.V. of derden daaronder begrepen. inc. Re-integratie B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van deo vereenkomst verhindert, intreedt nadat inc. Re-integratie B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.

8.3 inc. Re-integratie B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonderverplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

8.4 Voor zover inc. Re-integratie B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is inc. Re-integratie B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

9. Betaling

9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling van de door inc. Re-integratie B.V. verzonden facturen binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden, zodanig dat het factuurbedrag binnen deze termijn op de bankrekening van inc. Re-integratie B.V. is bijgeschreven.

9.2 Opdrachtgever is in verzuim door het enkel verstrijken van deze betalingstermijn.

9.3 Alle betalingen zullen zonder aftrek of verrekening geschieden. Indien opdrachtgever meent wegens de uitvoering van de opdracht nog aanspraken, in welke vorm dan ook, jegens inc. Re-integratie B.V. te kunnen doen gelden, is de opdrachtgever niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

9.4 Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever- zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist – vertragingsrente aan inc. Re-integratie B.V. verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2 %. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Telkens naafloop van een vol jaar wordt het bedrag, waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar opgebouwde rente.

9.5 Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever voorts gehouden tot voldoening van alle buitengerechtelijke incassokosten en volledige kosten van juridische bijstand daaronder begrepen – welke minimaal € 125,00 exclusief omzetbelasting zullen bedragen. De buitengerechtelijke kosten zullen naast het hiervoor genoemde minimumbedrag worden berekend aan de hand van de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Opdrachtgever is eveneens bij niet tijdige betaling van 1 of meer facturen gehouden te voldoen aan inc. Re-integratie B.V. de eventueel bijkomende gerechtelijke en/of executie en/of deurwaarders kosten.

9.6 Bij niet tijdige betaling behoudt inc. Re-integratie B.V. zich het recht voor eveneens extra administratiekosten in rekening te brengen.

10. Geschillen

10.1 Op alle met inc. Re-integratie B.V. gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van met inc. Re-integratie B.V. gesloten overeenkomsten of deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden, zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend is voorgeschreven, bij uitsluiting zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van inc. Re-integratie B.V.

10.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Bekijk ook eens incgezondwerken.nl
Sluiten