Privacystatement

Algemene toelichting
inc. Re-integratie B.V. vindt het belangrijk zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en zo privacygevoelige informatie optimaal te beschermen tegen datalekken of inbreuk van buitenaf. In deze privacyverklaring wordt uitleg gegeven over hoe wij met de bescherming van privacygevoelige informatie omgaan.

Begripsbepaling
In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. De wet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming
 2. De Verwerkingsverantwoordelijke, zijnde degene, die de zeggenschap heeft over de persoonsregistratie;
 3. De Functionaris voor de gegevensbescherming (FG): de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de persoonsregistratie;
 4. Persoonsregistratie: de registratie waarin persoonsgegevens zijn opgenomen van cliënten en werknemers van inc. Re-integratie B.V.;
 5. Persoonsgegevens: gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele, natuurlijke persoon.

Deze privacyverklaring heeft tot doel:

 • Te voorkomen dat er misbruik gemaakt kan worden van persoonsgegevens die bij inc. Re-integratie B.V. zijn opgeslagen;
 • Te voorkomen dat personeelsgegevens voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor zij bestemd zijn;
 • Eenieders recht op privacy te respecteren en te beschermen.

Privacyrechten geregistreerde
1. Het gaat hierbij om :

 • Verzoeken tot inzage als bedoeld in artikel 15 van de wet,
 • Verzoeken tot dataportabiliteit (persoonsgegevens overdragen) als bedoeld in artikel 20 van de wet,
 • Verzoeken tot rectificatie en aanvulling als bedoeld in artikel 16 van de wet,
 • Verzoeken tot beperking van de verwerking als bedoeld in artikel 18 van de wet,
 • Verzoeken tot vergetelheid als bedoeld in artikel 17 van de wet,
 • Verzoeken tot bezwaar zoals bedoeld in artikel 21 van de wet.
 • Verzoeken zoals hierboven benoemd dienen schriftelijk te worden ingediend bij de functionaris voor de gegevensbescherming.

2. De functionaris voor de gegevensbescherming beslist namens de verwerkingsverantwoordelijke op de in het eerste lid genoemde verzoeken.
3. De functionaris voor de gegevensbescherming kan van de in het eerste lid bedoelde verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.
4. Toestemming voor inzage wordt altijd verleend aan personen wiens gegevens worden bewaard, na realisatie van de vaststelling van de identiteit.

Het gebruik van persoonsgegevens
inc. Re-integratie B.V. verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
inc. Re-integratie B.V. verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Geboortedatum en –plaats;
 • Geslacht;
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden;
 • CV;
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid;
 • Ziekmelding(en);
 • Gegevens in een re-integratieplan;
 • Gespreksverslagen;
 • Inhoud van communicatie.

Doeleinden
inc. Re-integratie B.V. verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Het verzorgen van trainingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat inc. Re-integratie B.V. hier gerechtvaardigde belangen bij heeft.

Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van inc. Re-integratie B.V. persoonsgegevens aan inc. Re-integratie B.V. verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat inc. Re-integratie B.V. deze gegevens verwerkt.

Verstrekken van persoonsgegevens aan de werkgever
Bij het verstrekken van persoonsgegevens aan de werkgever van de geregistreerde zullen uitsluitend persoonsgegevens worden verstrekt die gerichte informatie verschaffen over:

 • De werkzaamheden waarvoor de geregistreerde nog wel/niet meer geschikt is;
 • De aanpassingen of werkvoorzieningen die in het kader van de werkhervatting/re-integratie daartoe mogelijk getroffen kunnen worden door de werkgever:
 • De mate van arbeidsongeschiktheid
 • De nog te verwachten duur van de arbeidsongeschiktheid

Aan de werkgever kunnen alleen (medische) persoonsgegevens worden verstrekt als daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is gegeven door de werknemer. Van deze toestemming wordt een aantekening gemaakt in het medisch dossier.

Aan de werkgever worden geen mededelingen gedaan over het bezoek van een werknemer aan een arbeidsomstandigheden spreekuur of een vrijwillige deelname van een werknemer aan periodieke onderzoeken. Indien naar aanleiding van zo’n bezoek of deelname de bedrijfsarts advies wenst te geven aan de werkgever dan is daarvoor uitdrukkelijke, gerichte toestemming van de werknemer nodig.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan inc. Re-integratie B.V. persoonsgegevens uitwisselen. inc. Re-integratie B.V. kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer inc. Re-integratie B.V. aan een wettelijke verplichting moet voldoen. inc. Re-integratie B.V. zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
inc. Re-integratie B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat inc. Re-integratie B.V. zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft inc. Re-integratie B.V. passende beveiligingsmaatregelen genomen. Wij verwerken uw gegevens in Onvia Verzuim. De toegang tot de applicatie Onvia Verzuim is beveiligd tegen onbevoegden door middel van meervoudige authenticatie (naast identificatie via een gebruikersnaam en een wachtwoord moet men ook nog op een andere manier de identiteit aantonen) Onvia Verzuim is ISO 27001 en NEN7510 gecertificeerd. Jaarlijkse wordt een security assessment uitgevoerd voor Onvia Verzuim. Tijdens de laatste assessment eind 2017 is het niveau van Humannet Verzuim beoordeeld als ‘bovengemiddeld’ vergeleken met andere applicaties die vergelijkbare gegevens verwerken. Dit betekent dat deze verzuimapplicatie voldoet aan de hoge standaard op het gebied van informatiebeveiliging.

Uw rechten
U heeft het recht om inc. Re-integratie B.V. een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u inc. Re-integratie B.V. verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Klachten
Voor de omgang over klachten met betrekking tot de privacy verwijzen wij naar ons klachtenreglement.

Ter inzage legging
De privacyverklaring is (openbaar) te raadplegen op onze website www.increintegratie.nl.

De contactgegevens van de functionarisgegevensbescherming van inc. Re-integratie B.V. is:
Einsteinstraat 11 (4207 HW) te Gorinchem
dhr. J. Verhoeff
06-18785230

Bekijk ook eens incgezondwerken.nl
Sluiten